I. STRUKTURA DRUŻYNY

 1. 19 Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Zlotki” im. Bohaterów KOP należy do Związku Harcerstwa Polskiego i jest podporządkowana Hufcowi Ziemi Wolińskiej w Świnoujściu.
 2. Jeżeli w tej Konstytucji znajdzie się skrót 19 DHSG odnosić się to będzie zawsze do pełnej nazwy drużyny.
 3. 19 DHSG jest drużyną koedukacyjną, wielopoziomową o specjalności Harcerskiej Służby Granicznej.
 4. W drużynie działają piony:
  • harcerski
  • starszoharcerski
  • wędrowniczy
 5. Drużyna działa w systemie zastępowym.

II. WŁADZE DRUŻYNY

 1. Na czele drużyny stoi drużynowy, który kieruje na bieżąco jej działaniami.
 2. Władzą uchwałodawczą jest Walna Zbiórka Drużyny.
 3. Drużynowy kieruje drużyną przy pomocy przybocznych, zastępowych oraz Rady Drużyny.
 4. W skład Rady Drużyny wchodzą:
  • drużynowy
  • przyboczni
  • zastępowi
  • funkcyjni drużyny mianowani rozkazem (z wyłączeniem podzastępowych)
  • harcerka / harcerz wyznaczony spośród członków drużyny podany w rozkazie
 5. Decyzje Rady Drużyny podejmowane są na zasadzie głosowania i do ich ważności wymagana jest zwykła większość głosów.
 6. W przypadku równowagi w głos decydujący posiada drużynowy.
 7. Decyzje Rady Drużyny odnoszące się do Konstytucji są ważne tylko w przypadku 100% obecności Rady Drużyny. Następnie decyzje te przedstawiane są Walnej Zbiórce Drużyny pod głosowanie.
 8. Rada Drużyny może wystąpić do właściwego Komendanta Hufca o odwołanie drużynowego w przypadku rażącego naruszenia Statutu ZHP lub Konstytucji Drużyny.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Drużynowy:
  • zwołuje i prowadzi zbiórki drużyny ( zwykłe i alarmowe)
  • zwołuje i prowadzi zbiórki Rady Drużyny
  • reprezentuje drużynę na Zbiórce Drużynowych Hufca
  • realizuje uchwały Rady Drużyny i rozkazy harcerskich przełożonych
  • udziela wyróżnień i kar
  • odpowiada za dokumentację i majątek drużyny
  • kontroluje pracę zastępów i funkcyjnych
  • zatwierdza realizowanie zadań w otwartych próbach
  • opracowuje Plan Pracy drużyny
  • za zgodą Rady Drużyny powołuje swojego następcę
  • minimum raz w roku organizuje zbiórkę z rodzicam
 2. Przyboczny:
  • zwołuje i prowadzi zbiórki drużyny za wiedzą lub na polecenie drużynowego
  • na polecenie drużynowego reprezentuje drużynę na Zbiórce Drużynowych Hufca
  • uczestniczy w Radzie Drużyny
  • za zgodą drużynowego zatwierdza zadania w otwartych próbach
  • wykonuje inne zadania zlecone przez drużynowego
 3. Zastępowy:
  • kieruje pracą zastępu
  • uczestniczy w Radzie Drużyny
  • opracowuje Plan Pracy zastępu
  • jest koordynatorem comiesięcznego sprzątania harcówki
  • wnioskuje o wyróżnienie bądź ukaranie członka zastępu
  • ma obowiązek ciągłego przekazywania informacji wg schematu
   drużynowy » przyboczni » zastępowi » członkowie drużyny
 4. Kwatermistrz:
  • odpowiada za stan techniczny sprzętu i prowadzenie Książki Sprzętu
  • wydaje sprzęt na zajęcia zastępów i drużyny oraz przyjmuje go do magazynu
  • uczestniczy w zbiórce Rady Drużyny
  • raz na pół roku dokonuje inwentaryzacji mienia drużyny
 5. Skarbnik:
  • prowadzi książkę finansową drużyny
  • przechowuję książeczkę oszczędnościową drużyny
  • zbiera składki członkowskie
  • uczestniczy w zbiórce Rady Drużyny
 6. Kronikarz:
  • prowadzi kronikę drużyny
  • uczestniczy w zbiórkach Rady Drużyny
 7. Chorąży:
  • odpowiada za przechowanie i stan proporca drużyny
  • nosi proporzec drużyny na uroczystych zbiórkach i harcerskich imprezach
  • uczestniczy w zbiórkach Rady Drużyny
 8. Członek drużyny:
  • ma trzymiesięczny okres próbny (licząc od momentu wstąpienie do drużyny)
  • po ukończeniu próby ma sześć miesięcy czasu na skompletowanie umundurowa-nia harcerskiego
  • systematycznie uczestniczy w zbiórkach zastępu i drużyny
  • uiszcza składki członkowskie
  • wykonuje zadania postawione przez zastępowego lub drużynowego
  • ma obowiązek informować zastępowego o przyczynie nieobecności na zbiórce
 9. Rada Drużyny:
  • jest jedynym organem uprawnionym do wprowadzania poprawek w konstytucji
  • podejmuje decyzje i uchwały
  • zbiera się minimum raz w miesiącu
  • podejmuje decyzje o usunięciu członka z drużyny
  • decyduje o udziale drużyny lub zastępu w imprezach hufcowych, chorągwianych i ogólnopolskich
  • otwiera i zamyka próby na stopnie, sprawności, znaki służb i zadania zespołowe
  • dopuszcza do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego
  • mianuje i odwołuje funkcyjnych drużyny
  • decyduje o zarządzaniu majątkiem drużyny
  • przyznaje honorowe członkostwo drużyny

IV. CZŁONKOSTWO

 1. Członkiem 19 DHSG może zostać każdy, kto wyrazi chęć wstąpienia, zaakceptuje treści niniejszej Konstytucji i po okresie próbnym uiści składki licząc od momentu wstąpienia do drużyny.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Członek honorowy posiada pełne prawa członkowskie ale nie może pełnić żadnych funkcji w drużynie.
 4. Członkostwo w 19 DHSG wygasa na własną prośbę albo na skutek wydalenia dyscyplinarnego.
 5. Wydalenie z drużyny następuje na podstawie decyzji Rady Drużyny.
 6. Osoba wydalona z drużyny, albo która zrezygnowała z członkostwa dobrowolnie może ubiegać się o powtórne przyjęcie po upływie nie mniej niż jednego roku.
 7. Wstąpienie do drużyny i ubycie z niej musi być podane w rozkazie drużynowego.

V. SYMBOLE I OBRZĘDOWOŚĆ

 1. Najważniejszym symbolem 19 DHSG jest proporzec.
 2. Drużyna posiada swoje godło według załączonego wzoru.
 3. Treścią godła drużyny jest: głowa Gryfa Pomorskiego połączona z połową lilijki harcerskiej na tle słupa granicznego, liczba 19 i napis 19 DRUŻYNA HARCERSKIEJ SŁUŻBY GRANICZNEJ * ŚWINOUJŚCIE * – według kolorystyki jak we wzorze.
 4. Drużyna posiada swoją plakietkę jak we wzorze. Wymiary plakietki będą opisane w rozkazie drużynowego.
 5. Prawo do noszenia plakietki drużyny nabywają członkowie, którzy zrealizowali Próbę ZHP.
 6. Barwy drużyny (beret, chusta, naramienniki) są w kolorze jasnej zieleni. Zastęp wędrowniczy posiada berety w kolorze ciemnej zieleni.
 7. W określonym czasie na podstawie decyzji Rady Drużyny organizowany jest bieg o zdobycie białej i zielonej chusty.
 8. Bieg o białą chustę (według stałego scenariusza) odbywa się za dnia z podziałem na małe grupy z opiekunem.
 9. Członek drużyny uzyskawszy prawo do noszenia chusty koloru białego jednocześnie nabywa prawo do noszenia beretu.
 10. Bieg o zieloną chustę jest indywidualną próbą każdego harcerza i harcerki odbywającą się w nocy (według stałego scenariusza).
 11. Członkowie drużyny noszą regulaminowe harcerskie umundurowanie. Członkowie drużyny noszą czarne getry z zielonymi wywijkami.
 12. Hymnem drużyny jest piosenka „Zielone chusty”.
 13. Zastępy posiadają własne nazwy, okrzyki, piosenki i proporce.
 14. Tradycyjnym miejscem zbiórek drużyny jest harcówka umiejscowiona w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej.
 15. Bohaterem drużyny są wymienieni w nazwie bohaterscy żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza.
 16. Nazwą – pseudonimem drużyny jest wyraz „Zlotki” powstały w wyniku zakończenia kampanii „Bohater” i uczestnictwa drużyny w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu w 1995 roku.
 17. Do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dopuszcza się nie więcej niż 3 osoby jednorazowo.
 18. Harcerka / harcerz dopuszczony do Przyrzeczenia składa je przy płonącym ogniu, obok którego znajdują się barwy narodowe – w obecności innych członków drużyny.
 19. Przyrzeczenie Harcerskie odbiera drużynowy – instruktor albo za zgodą drużynowego inny instruktor.

VI. WYDAWNICTWA I STRONA WWW

VIa. Gazetka „HARCUŚ”.

 1. Drużyna wydaje własną gazetkę p.t. „HARCUŚ”.
 2. Gazetka „Harcuś” jest miesięcznikiem adresowanym do wszystkich drużyn Hufca i członków ZHP we wszystkich pionach wiekowych.
 3. Redaktorem Naczelnym jest drużynowy albo harcerka / harcerz wybrany przez Radę Drużyny.
 4. Każdy wędrownik i instruktor ma obowiązek zamieszczenia w „Harcusiu” minimum jednego artykułu na rok o tematyce: harcerstwo, specjalności, wędrownictwo, imprezy harcerskie i turystyczne, drużyna, zainteresowania, ciekawostki albo inne po konsultacji z Redaktorem Naczelnym.
 5. W „Harcusiu” mogą zamieszczać swoje artykuły osoby spoza drużyny, po konsultacji z Redaktorem Naczelnym.
 6. Redaktor Naczelny może nie dopuścić do zamieszczenia w numerze gazetki artykułu o ile jego treści stoją w sprzeczności z Prawem Harcerskim.
 7. Logo „Harcusia” wg. wzoru jest zastrzeżone. Jego wykorzystanie bez zgody 19 Drużyny HSG stanowi naruszenie praw autorskich.
 8. Redaktor Naczelny odpowiada za:
  • Terminowe wydawanie gazetki
  • Korektę błędów i łamanie składu gazetki
  • Utworzenie Zespołu Redakcyjnego do pomocy w wydawaniu gazetki
  • Archiwizację oryginalnych numerów gazetki
  • Przekazywanie aktualnego numeru gazetki w formie elektronicznej Webmasterowi celem zamieszczenia na stronie www drużyny

VIb. Strona www drużyny.

 1. Drużyna posiada swoją własną stronę internetową.
 2. Treści, które są zawarte na stronie www zatwierdza Rada Drużyny.
 3. Odpowiedzialnym za stronę www drużyny jest Webmaster zatwierdzony decyzją Rady Drużyny i podany w rozkazie drużynowego.
 4. Każdy członek drużyny ma obowiązek minimum raz do roku przygotować materiały do strony internetowej lub przedstawić propozycje usprawniające jej działanie.
 5. Webmaster odpowiada za:
  • Stworzenie bezpłatnej strony www w atrakcyjnej formie
  • Zamieszczenie na stronie www treści zatwierdzonych przez Radę Drużyny
  • Bieżącą i systematyczną aktualizację strony
  • Właściwe zabezpieczenie strony przed ingerencją osób postronnych
  • Usuwanie wpisów naruszających Prawo Harcerskie
  • Bieżące przekazywanie potrzebnych informacji Webmasterowi strony www Hufca Ziemi Wolińskiej w Świnoujściu lub innym Webmasterom jednostek ZHP

VII. WYRÓŻNIENIA I KARY

 1. Wyróżnienia:
  • pochwała ustna na zbiórce drużyny
  • pochwała w rozkazie z wpisem do książeczki harcerskiej
  • nagroda rzeczowa
  • wniosek o wyróżnienie do Komendanta Hufca
 2. Kary:
  • upomnienie indywidualne
  • upomnienie na zbiórce drużyny
  • nagana w rozkazie z wpisem do książeczki harcerskiej
  • pozbawienia prawa udziału w zbiórkach lecz nie więcej niż w trzech
  • wydalenie z drużyny
  • wniosek do Komendanta Hufca o wydalenie z ZHP
 3. Decyzje o wyróżnieniu nagrodą rzeczową, ukaraniu pozbawieniem prawa do udziału w zbiórce, wydaleniu z drużyny i wniosku o wydaleniu z ZHP podejmuje Rada Drużyny na wniosek drużynowego.

VIII. DOKUMENTACJA

 1. Dokumentację drużyny stanowi:
  • książka pracy drużyny (drużynowy)
  • konstytucja drużyny (drużynowy)
  • książka finansowa i książeczka oszczędnościowa (skarbnik)
  • książka inwentarzowa (kwatermistrz)
  • kronika (kronikarz)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Konstytucja została zatwierdzona na Walnej Zbiórce Rady Drużyny w dniu 12.10.2003 r..
 2. Konstytucja wchodzi w życie z dniem 12.10.2003 r..
 3. Nad przestrzeganiem Konstytucji czuwa drużynowy i wszyscy funkcyjni.
 4. Wszyscy pełnoprawni członkowie drużyny mają obowiązek zapoznania się z Konstytucją drużyny i potwierdzeniu tego własnoręcznym podpisem.

Facebook

Witamy

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?

Zarejestruj się

Przyłącz się

Zostaniesz pełnoprawnym użytkownikiem po akceptacji administratora. Zapraszamy.